NOVI Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Do 15.09.2019. godine otvoren je natječaj čija je namjena poboljšanje organizacije tržišta i potpora aktivnostima stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Stavljanje na tržište – prvo stavljanje, tj. prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno.

Primjer: ako korisnik obavlja gospodarski ribolov na moru (proizvođač proizvoda ribarstva), može ostvariti potporu za aktivnosti stavljanja na tržište svojeg proizvoda (ulova). U slučaju da se kao korisnik javlja poduzeće koje nema vlastitu proizvodnju proizvoda ribarstva već traži potporu za aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda kojeg je kupio te ga stavlja u daljnju prodaju u istom obliku kakav je i kupljen, navedena aktivnost se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu Pravilnika

Korisnici

Subjekti u ribarstvu (fizičke ili pravne osobe), organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu), organizacije proizvođačajavna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti

Operacija kao cjelina mora biti usmjerena ka stavljanju na tržište, tj. ciljevima mjere.

Napomena: Korisnik mora na odgovarajući način, ovisno o tipu aktivnosti, obrazložiti na koji način te aktivnosti za koje se traži potpora doprinose ciljevima mjere, tj. na koji način aktivnosti čine cjelovitu operaciju koja će rezultirati, na primjer, poboljšanjem uvjeta za stavljanje na tržište u odnosu na postojeće uvjete.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od slijedećih ciljeva:

 • nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta uz stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture
 • promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda
 • doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
 • doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
 • sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
 • vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke

Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi u okviru prihvatljivih aktivnosti/podaktivnosti
 • Opći troškovi – troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu (do 12% ukupnih prihvatljivih troškova)
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 16. studenog 2018. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu

Najviši iznos i intenzitet potpore

 • Sredstva javne potpore iznos ukupno 6.5 milijnua EUR
 • Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5 milijuna kuna
 • osnovni udio javne potpore u okviru ove mjere je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, u slučaju javnog tijela 100%
 • za pojedine operacije se može ostvariti povećanje/smanjenje tog udjela za određeni broj postotnih bodova sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014. Tako npr. za mali priobalni ribolov ostvaruje se povećenje potpore za 30% pa ukupan udio javne potpore iznosi 80% .

Napomena: Mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja ne koriste povlačne alate (npr. potegače, povlačne mreže – koće, dredže) sukladno Tablici 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. godine o registru ribarske flote Zajednice i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 741/2014.

za više informacija te pavodobnu pripremu Vaših projekata i prijavu na natječaj stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji