Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
– razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
– povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
– povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
– povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
– umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
– unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 21.900.000 kuna

KORISNICI:
– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
– fizičke osobe – privatni iznajmljivači

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE:
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
– 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
– ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove
Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, kod kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2016. i 2017. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema ugovorenim rokovima.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 10. travnja 2017. godine.

Neprihvatljivi su troškovi: PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV), porez na dohodak, prirez, troškovi zaposlenika (plaće), kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.), kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora, kamate na dug, operativni troškovi održavanja objekata, izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora.

NAPOMENA:
Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 10 godina) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.
Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku i s dokazima koji će biti definirani Ugovorom.
Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti.

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI: Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI:Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi) (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 • ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna

A2 – KAMPOVI: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju uz Zahtjev KTG/17, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • prenamjena postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima (dokaz – dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete
  postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 • investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG – poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna
  dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

IZNOS POTPORE: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna

A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16 ; NN 54/16 ; NN 61/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

IZNOS POTPORE: najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
 • razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
 • „mali ploveći hoteli“ – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma,
  Plovni objekti za krstarenje – NN 69/08, 83/09, 49/15)
 • uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete -NN 69/08, 83/09, 49/15)
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

MJERA C – SIGURNOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova.
 • subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000
kuna. Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
  1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
  2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
 • Povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika, te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
 • Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

Javni poziv pogledajte ovdje , a Program konkurentnost turističkog gospodarstva ovdje.

Za ostale informacija i izradu projekta za prijavu na natječaj slobno nas kontaktirajte.