HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Cilj financijskog instrumenta je kreditiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja kako bi se omogućilo otvranje novih obrta i trgovačkih društava, modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova.

Prijave se zaprimaju od 03.listopada 2016. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

1. Mikro zajmovi

U sklopu programa “mikro zajmovi” moguće je ostvariti zajam u maksimalnom iznosu do 25.000 EUR dok je minimalni iznos zajma 1.000 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji:

mikro i mali poduzetnici (uključujući i fizičke osobe koje u trenutnku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registriran vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati):

 • trgovačka društva
 • obrti
 • fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
 • ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

Vrste zajma:

na osnovu poslovnog plana prijavitelji mogu podnijeti zahtjev za dvije osnovne vrste mikro zajmova  – “mikro investicijski zajmovi” ili “mikro zajmovi za obrtna sredstva”.

A) Mikro investicijski zajmovi koriste se za ulaganja u:

I. Osnovna sredstva

 • Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, oprema i uređaji
 • Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Kamatna stopa za mikro investicijske zajmove iznosi 0,5% – 1,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi mjesto ulaganja (detaljno u tablici na kraju).

Rok otplate od 1 do 5 godina, uz mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

B) Mikro zajmovi za obrtna sredstva koriste se za financiranje:

 • pripreme proizvodnje
 • sirovina i materijala
 • ostalih proizvodnih troškova
 • troškova zaposlenih
 • novog zapošljavanja
 • zakupa poslovnog prostora
 • režijskih troškova
 • općih troškova

Kamatna stopa je u rasponu 1,5% – 3,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave koja je mjesto ulaganja (detaljno u tablici na kraju).

Rok otplate do 3 godine uz mogućnost počeka do 6 mjeseci.

2. Mali zajmovi

Kroz program “malih zajmova” moguće je ostvariti kredite u rasponu od 25.000,01 do 50.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji:

mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući i fizičke osobe koje u trenutnku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registriran vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati):

 • trgovačka društva
 • obrti
 • fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
 • ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

Prihvatljiva ulaganja:

I. Osnovna sredstva

 • Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, oprema i uređaji
 • Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Kamatne stope se utvrđuju prema mjestu ulaganja odnosno indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave (detaljno u tablici na kraju), a kreću se u rasponu od 0,5% do 1,5%.

Rok otplate od 1 do 10 godina uz mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

 

Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja i djelatnosti:

Prihvatljivi prijavitelji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan zajam (ili u slučaju novog osnivanja*, do potpisivanja Ugovora o zajmu moraju biti registrirani kao subjekt malog gospodarstva)
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava
 • imaju žiro-račun koji nije bio neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • imaju podmirene obveze prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja

*Ukoliko je prijavitelj  fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nema registrirani vlastiti gospodarski subjekt, isti mora osnovati do trenutka potpisivanja Ugovora o zajmu te postati registrirani subjekt malog gospodarstva.

Programima (zajmovima) se ne financira:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO;
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora (duhan i destilirana alkoholna pića, oružje i streljiva, kasina, nuklearna energija…)
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti

Rok korištenja mikro i malih investicijskih zajmova je do 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zajmu, a rok korištenja kod mikro zajmova za obrtna sredstva iznosi do 3 mjeseca.

Sredstva osiguranja su zadužnice gospodarskog subjekta (uz vlasnika kao jamca). Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja te zasnovati založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom.

Kamatne stope prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave:

Indeks razvijenostiMikro investicijski zajmoviMikro zajmovi za obrtna sredstvaMali zajmovi
III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija1,5%3,5%1,5%
II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija1,0%2,5%1,0%
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija0,5%1,5%0,5%

Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-na-županijskoj-razini-2013.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji