Do 400.000 kuna potpore ribarima u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost

Objavljen je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” namijenjen sektoru gospodarskog ribolova. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 31. siječnja 2022. godine

Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta:

Prihvatljivi troškovi u području sigurnosti:

čamaci za spašavanje i/ili hidrostatski uređaji za otpuštanje čamaca za spašavanje; osobni lokacijski uređaji koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara; osobna oprema za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluta i prsluka za spašavanje; signalne baklje i rakete; sprave za dobacivanje konopa; sustavi za spašavanje čovjeka u moru (MOB); oprema za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje; protupožarna vrata; zaporni ventil na spremniku za gorivo; detektori plinova i alarmni sustavi za plin; kaljužne pumpe i alarmi; oprema za radiovezu ili satelitsku komunikaciju; vodonepropusni poklopaci grotala i vrata; osigurači na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla; prolazi i pristupne ljestve; rasvjeta za potragu, rasvjeta na palubi ili rasvjeta za nuždu; sigurnosni uređaji za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke; sigurnosne kamere i monitori; oprema i dijelovi potrebni za poboljšanje sigurnosti na palubi.

Prihvatljivi troškovi u području zdravlja:

nabava i postavljanje pribora za prvu pomoć; nabava lijekova i uređaja za hitno liječenje na plovilu; nabava usluga telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu; nabava vodiča i priručnika za poboljšanje zdravlja na plovilu; provedba informativnih kampanja za poboljšanje zdravlja na plovilu.

Za operacije u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave: sanitarnih prostorija; kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane; uređaja za pročišćavanje vode u pitku vodu; opreme za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu; vodiča i priručnika za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate. Napomena: Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava iz područja poboljšanja higijenskih uvjeta.

Za operacije u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave: ograda na palubi; zaklona na palubi i osuvremenjivanja kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta; predmeta povezanih s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu; opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta; boja i gumenih podloga za sprječavanje klizanja; opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije; radne odjeća i sigurnosne odjeća; znakova za hitne slučajeve i sigurnosnih znakova; usluga analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika; vodiča i priručnika o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu. Napomena: Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava iz područja poboljšanja radnih uvjeta.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 16. prosinca 2020. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 23. Pravilnika.

Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi do 400.000,00 kuna, a osnovni intenzitet potpore od 50% može se uvećat:

za dodatnih 30% ako se operacija odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova ili je korisnik ovlaštenik povlastice za plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova. U tom slučaju intenzitet potpore iznosi 80%.

za dodatnih 35% ako se operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima. U tom slučaju intenzitet potpore iznosi 85%.

za dodatnih 10% ako operaciju provodi organizacija ribara priznata po posebnim propisima. U tom slučaju intenzitet potpore iznosi 60%.

za dodatnih 25% ako operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija. U tom slučaju intenzitet potpore iznosi 75%.

Za više informacija te pravovremenu i kvalitetnu pripremu Vaših projekata stojimo Vam na raspolaganju.

Sigurnosni kod:
security code
Unesite sigurnosni kod:

Pošalji